Comparativa de programes electorals en habitatge, polítiques socials i políques fiscals

Fem un repàs a les principals propostes dels nou partits que es presenten a les eleccions municipals

Fem un cop d'ull a les propostes concretes que fan els 9 partits que es presenten a les eleccions municipals a Sant Feliu en habitatge, políques socials i polítiques fiscals. Els programes complets els trobareu tots aquí. 

Habitatge: més pisos tutelats, lloguer social en general i sancions a pisos buits

Una de les propostes en què més coincideixen els partits és pel que fa a habitatges buits: Sant Feliu en Comú Podem, ERC i Fem Poble proposen sancions mentre que el PSC detectar-los per incorporar-los al mercat de l'habitatge.

Pel que fa a propostes concretes, Sant Feliu en Comú Podem esmenta la construcció de la primera promoció d'habitatges amb serveis per a gent gran (aprovada al final d'aquest mandat) i també en proposen un altre a Les Tovalloles. També  el PSC planteja generar oferta d'habitage protegit, així com habitatges tutelats per gent gran. Els socialistes coincideixen amb ERC amb promoure l'habitatge cooperatiu. Des d'ERC aposten també per crear una borsa d'habitatge jove. I Ciutadans parla d'una xifra de 250 habitatges socials, que volen ubicar a Les Tovalloles i on hi ha els horts urbans.

Pel que fa a Tots som Sant Feliu, la proposta estrella passa per transformar la zona industrial de Can Calders en un barri residencial amb una política d’habitatge de protecció en règim de lloguer. Veïns vol fer un nou Pla d'Habitatge i planteja propostes com fer una intermediació entre propietari i inquilí per abaratir el cost del lloguer. Tant VSF com Fem Poble proposen també tancar la negociació amb la SAREB per adquirir l'edifici del carrer General Manso. D'altra banda, Fem Poble planteja un pla de reconversió de locals comercials en habitatge. L'única proposta del PP és ampliar l'oferta d'habitatge de lloguer públic. VOX no proposa res.

Quadre-resum amb les principals propostes per partit:

PARTIT Propostes en HABITATGE

- Soterrament com a oportunitat per habitatge públic, planificació no especulativa i que posi a les persones al centre.

- Constituir Taula d’emergència habitacional

- 30% per habitatge social en promocions privades

- Construcció de la primera promoció d’habitatges amb serveis per a Gent Gran i un centre polivalent

- Nou equipament d’habitatges amb serveis per a gent gran a sobre del C.C.  Tovalles.

- Sancionar els grans tenidors amb habitatge buit

- Generar oferta d’habitatge protegit

- Promocioó de la gestió cooperativa i d'altres formes socials d'accés a l'habitatge

- Desenvolupar tot el sòl públic destinat a habitatge per a la creació de nova oferta

- Establir que els habitatges de protecció oficial impulsades per l'Ajuntament conservaran aquesta condició a perpetuïtat.

- Detectar tots pisos buits de la ciutat perquè incorporar-los al mercat de l'habitatge

- Impulsar la rehabilitació dels edificis plurifamiliars i habitatges

- Modificar la regulació urbanística per fer més fàcil la instal·lació d'ascensors en blocs plurifamiliars

- 10% en les promocions d'habitatge públiques de lloguer que impulsi l'Ajuntament per a les persones o les famílies amb algun membre amb discapacitat

- Construir habitatges tutelats i autogestionades per a gent gran

- Crear una Borsa d’Habitatge Jove

- El 15% del total del parc d’habitatge destinat a polítiques socials en vint anys

- Elaboració de  protocols municipals i comarcals d’inspecció, detecció i sanció d’habitatges buits

- Promoure iniciatives que tendeixen a frenar l’especulació, limiten el lucre i promouen l’habitatge social, l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús o la masoveria urbana.

- Construcció de 250 habitatges socials i dotacionals en règim de lloguer en 4 anys amb prioritat per gent gran i joves a llocs com Tovalloles o els horts urbans.

- Transformació de la zona industrial de Can Calders en un barri residencial amb una política d’habitatge de protecció en règim de lloguer en el que més del 30% del sostre construït estigui destinat a aquest règim.

- Incrementar el % de pisos adaptats en el parc de pisos de protecció oficial.

- Creació d’habitatge social tutelat.

- Rehabilitar habitatges adaptant-los a les necessitats de la vellesa

- Facilitar un habitatge accessible

- Nou Pla d’Habitatge

- Nous plans de suport a la rehabilitació de l’habitatge

- Resoldre la negociació amb la SAREB per destinar l’edifici de General Manso a habitatge públic.

- Impuls de vivenda tutelada per persones amb discapacitat.

- Fer una intermediació entre propietari i inquilí per abaratir el cost del lloguer

- Ampliar l’oferta pública de lloguer social

- Cartera de vivenda pròpia

- Adquirir 56 pisos de la SAREB

- Recuperar sòl de IMPSÒL

- Sancionar bancs amb pisos buits i incentivar propietaris per posar pisos a la borsa

- Fer un estudi anual de detecció de persones mal allotjades per identificar necessitats de la vivenda

- Pla de reconversió de locals comercials en habitatge

 

Cap proposta  
 
Polítques socials: tarifació social, ciutat acollidora, perspectiva de gènere i propostes per a persones amb discapacitat
 
Algunes de les propostes d'aquest apartat no són noves sinó que són reivindicacions o projectes que ja s'han anat comentant al llarg del mandat, com el retorn de les urgències nocturnes, que defensen Sant Feliu en Comú Podem i PSC, o la tarifació social al Complex, per la qual aposten Sant Feliu en Comú Podem i Ciutadans. Cs també és partidari de tarifació social en casals d'estiu i ERC en activitats de lleure. 
 
Diversos partits coincideixen també amb propostes sobe l'acollida de persones nouvingudes: comuns volen oferir més places per a persones refugiades, PSC vol impulsar la xarxa de ciutat acollidora i ERC implementar el programa de mentoria.
 
En propostes concretes, els comuns proposen continuar amb el Pla de Rescat social i desenvolupar el Pla de Salut, mentre que el PSC proposa ampliar el funcionament de les targetes per a l'adquisició d'aliments frescos i productes d'higiene personal.
 
Des d'ERC proposen obrir més menjadors socials i fer un patronat de les persones amb discapacitat. Una de les propostes de Tots Som Sant Feliu és un banc de material tècnic per discapacitats. Des de VSF proposen més perspectiva de gènere a les polítiques de l'Ajuntament, amb canvis com valorar la paritat a les juntes de les entitats per atorgar subvencions. Una de les propostes de Fem Poble és crear un centre d’atenció a persones amb diversitat funcional. La proposta del PP és millorar l'atenció dels serveis socials, mentre que VOX defensa ajudes "primer pels de casa".
 
Quadre-resum amb les principals propostes:
 
PARTIT Propostes en POLÍTIQUES SOCIALS

- Seguir amb el Pla de Rescat Social

- Desplegar conveni amb Càritas per garantir alimentació fresca per persones vulnerables

- Fer prova pilot d’aprofitament d’excedents alimentaris de menjadors escolars

- Tarifació social al Complex

- Acompanyar entitats per fer-les inclusives en matèria de discapacitat

- Desenvolupar Pla Local de Salut

- Exigir a la Generalitat les urgències nocturnes a Sant Feliu

- Avançar en el model de ciutat acollidora oferint més places per persones refugiades

- Estratègia multicultural i empadronament de totes les persones del municipi per garantir-los tots els drets

- Impulsar la Xarxa Antirumors

- Impulsar un equipament de dones i polítiques d’igualtat i fer polítiques en tots els àmbits amb perspectiva de gènere

- Ampliar el funcionament de les targetes per a l'adquisició d'aliments frescos i productes d'higiene personal

- Impulsar la recuperació del servei de farmàcia de guàrdia per a les 24 hores, les urgències nocturnes i especialistes.

- Impulsar la Xarxa Ciutat Acollidora

- Donar més protagonisme i participació en la definició i aplicació de les polítiques municipals orientades a la igualtat per raó de gènere o orientació sexual al Consell per la Igualtat,

- Millorar suport a entitats i obrir més menjadors socials per garantir alimentació

- Fer un patronat de les persones amb discapacitat

- Tarifació social a l’escola de música i a les activitats de lleure.

- Actualitzar el III Pla d’Igualtat amb paritat en tot l’Ajuntament.

- Implementar Programa de Mentoria per nouvinguts

- Potenciar Xarxa Antirumors

- Regidoria específica de polítiques de diversitat sexual i de gènere

- Tarifació social al Complex, a les escoles bressol i als casals d’estius.

- Reforçar l’equip municipal dedicat a la inclusió social.

- Banc de material tècnic per discapacitats.

- Tenir en compte el col·lectiu LGTBI en les polítiques de l’Ajuntament

 

- Perspectiva de gènere en les polítiques de l’Ajuntament

- Valorar criteris de paritat a les juntes de les entitats a l’hora de les subvencions

- Sant Feliu de totes i tots, sense diferències per raó de classe, sexe o origen, i en el que la nova ciutadania gaudeixi de tots els drets però alhora assumeixi tots els deures que els hi corresponen com a santfeliuencs i santfeliuenques.

- Fomentar participació de la nova ciutadania en les entitats

- Ciutat 100% adaptada

- Millorar l’assistència dels Serveis Socials

- Reforçar els Serveis Socials

- Crear un banc del temps

- Banc d’aliments a domicili

- Modificar Consell de la Dona pel de la Igualtat

- Crear un Servei D’atenció Integral

- Crear un memorial per la igualtat

- Crear un centre d’atenció a persones amb diversitat funcional

- Accessibilitat

- Ser una ciutat cardioprotegida

- Dinamitzar consells territorials de sanitat

- Les ajudes socials primer pels de casa, els que contribueixin al benestar de Sant Feliu.

- Tenir Centres d’Urgència d’Atenció Primària i farmàcia 24 hores

 
Polítques fiscals
 
En aquest apartat, cada partit proposa mesures concretes. Sant Feliu en Comú Podem defensa mantenir l'ajust dels impostos al cost de la vida i impulsar un pla de municipalització dels serveis públics. El PSC vol ampliar les bonifacions per l'IBI i alhora manté que no pujarà en tot el mandat. Des d'ERC defensen un model de fiscalitat progressiva en els impostos i exempcions fiscals al transport elèctric. La proposta principal de Ciutadans és baixar els abonaments de la piscina. Tots Som Sant Feliu aposta per un transport ciutadà gratuït per joves, jubilats i aturats. 
 
Veïns proposa reduïr el cost econòmic de l'estructura política de l'Ajuntament: canviant el model organitzatiu i simplificant-ne el cost, el PP vol baixar l’IBI i la plusvàlua, a més de crear abonaments familiars a als equipaments públics, mentre que Fem Poble planteja redefinir un nou model de taxes municipals. VOX també proposa reduïr l'IBI i bonificacions per col·lectius específics.
 
Quadre-resum amb les principals propostes:
 

- Mantenir l’ajust dels impostos al cost de la vida, que permeti l’equilibri entre les necessitats i els recursos, per garantir la prestació dels serveis.

- Introduir criteris de fiscalitat verda en línia dels acord presos a l’AMB, a la taxa municipal de residus

Promoure l’economia social com alternativa ocupacional i de prestació de serveis públics.

- Continuar desenvolupant mesures a favor d’accés a l’ocupació dels sectors més vulnerables de la societat.

- Optimitzar els recursos públics en la prestació de serveis, tot impulsant un pla de municipalització dels serveis públics.

- Ampliar les bonificacions i exempcions fiscals en el IBI, per la instal·lació de sistemes d’aprofitament energètic i en el impost de vehicles per als models menys contaminants.

- El tipus actual d’IBI no pujarà durant tot el mandat

- Ampliarem les bonificacions i exempcions fiscals en el IBI, per la instal·lació de sistemes d’aprofitament energètic i en el impost de vehicles per als models menys contaminants.

– Model de fiscalitat progressiva en els impostos 

– Incentius fiscals a autònoms i empreses de nova creació i a empreses que es dotin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables

– Exempcions fiscals al transport elèctric 

- Sistema de pagament flexible dels impostos i taxes

– Mecanismes de col·laboració amb l’Agència Tributària de Catalunya per facilitar la coordinació en la lluita contra el frau fiscal

– Mecanismes que permetin la participació i el debat de la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos municipals.

– Incorporació progressiva de la perspectiva de gènere als pressupostos públics

- Baixar els abonaments de la Piscina

- Gratuïtat zona blava per cotxes elèctrics

Descompte impost escombraries any següent segons viatges Deixalleria.

- Transport ciutadà gratuït per joves, jubilats i aturats (ampliació targeta rosa) i redefinir el carnet blau en funció de la capacitat econòmica.

- Reduïr el cost econòmic de l'estructura política de l'Ajuntament: canviant el model organitzatiu i simplificant-ne el cost

- Baixar l’IBI i la plusvàlua

- Crear abonaments familiars a als equipaments públics

- Implantar la proporcionalitat a la recollida de deixalles

- Baixar impostos a l’obrir un nou negoci

- Definir un nou model de fixació de les taxes municipals

- Reduir l’IBI i amb bonificacions per famílies nombroses, amb discapacitat i gent gran

- Simplificar l’IAE començant a pagar quan es tinguin beneficis

 
 

Comentaris

Hipotequem el futur
1.
Reitero el que ja he exposat anteriorment: fantàstic que els col·lectius en situació de risc accedeixin a tanta vivenda pública/subvencionada. Però insisteixo, si no és la gent jove treballadora, la que genera i generarà la riquesa i les families del futur, tota aquesta infrastructura pública (digues-li habitatge, digues-li pensions, tant se val) NO es podrà sostenir econòmicament en el temps.

Repartir la riquesa sí. Però per repartir riquesa se'n ha de generar. Si dediquem la majoria dels esforços a la gent que no pot generar riquesa, ofegarem als que sí que ho poden fer (joves amb estudis i feina), i ens quedarem sense cap mena de progrés.

Seny i racionalitat amb les polítiques públiques, si us plau. Estem parlant del futur de l'Estat del Benestar. No és el moment de fer grans discursos populistes per captar vots.
  • 8
  • 4

Comenta aquest article

Publicitat
Publicitat