PSC

Accés al PDF del programa electoral complet del PSC.

Versió reduïda del programa electoral del PSC:

1. AMB LES VIES SOTERRADES

PLANIFICACIÓ DEL FUTUR SANT FELIU

El projecte de reordenació i d’urbanització de la cobertura del soterrament es triarà entre els millors que s’hagin presentant al concurs d’idees ja convocat, a través d’una consulta popular entre el les persones majors de 16 anys censades a Sant Feliu. Serà econòmicament sostenible i permetrà: dotar Sant Feliu d’una nova avinguda al centre de la ciutat; cosir i comunicar la ciutat; guanyar espai públic i generar una oferta d’habitatge protegit.

SEGUIMENT DE LES OBRES

Abordarem el impacte del soterrament sobre l’aparcament habilitant places  gratuïtes a les zones perifèriques i fomentant les de rotació a les zones pròximes al mateix, alhora que vetllarem i vigilarem les obres per reduir les afectacions  sobre la ciutat i la vida de veïns i veïnes.

2. NET, ENDREÇAT, DE QUALITAT I MÉS SEGUR

UN ESPAI PÚBLIC NET I AMABLE

Farem de la neteja de carrers, places i parcs un element distintiu de la ciutat, millorant-la substancialment, de igual manera actuarem sobre la recollida de residus i la jardineria i vetllarem per la convivència amb  els animals de companyia.

UNA CIUTAT ENDREÇADA I AMB EQUIPAMENTS DE QUALITAT

Acabarem la urbanització del Carrer del Pla, del Carrer Agustí Domingo,  reurbanitzarem la Plaça Lluís Companys.

Conclourem la remodelació del Centre Cívic de Roses Castellbell, rehabilitarem l’edifici modernista de l’antiga Escola Tramuntana

MÉS SEGUR

Establirem la policia de barri, mitjançant el patrullatge a peu o amb bicicleta i completarem la plantilla d’agents de la policia local, amb nous efectius

Revisarem l’enllumenat de la via pública per evitar sensacions d’inseguretat.

3.GARANT DELS DRETS SOCIALS BÀSICS

ALIMENTACIÓ

Programa de garantia alimentària. Continuarem garantint l’accés a una alimentació sana i equilibrada per a tota la ciutadania i ampliarem el funcionament i la cobertura de. les targetes per a l’adquisició d’aliments frescos i productes d’higiene persona.

SERVEIS ESSENCIALS (ELECTRICITAT, AIGUA I GAS)

Reforçarem el pla de garantia dels subministraments essencials (electricitat, aigua i gas) per combatre la pobresa energètica.

EDUCACIÓ

Treballarem per reduir el fracàs escolar i la millora de l’ensenyament a la nostra ciutat , alhora que també actuarem contra l’absentisme escolar i els possibles  problemes de convivència a les aules (assetjament escolar presencial o informàtic)

Impulsarem l’Escola de Persones Adultes com a centre de referència per a la formació continuada de la població i d’aquelles persones que, estant en una situació ocupade o l’’atur, necessitin adquirir les titulacions bàsiques.

Incrementarem el personal de suport a les escoles bressol.

SALUT

Defensarem la millora dels serveis sanitaris que presta el servei públic de salut (CATSALUT)

Impulsarem la recuperació de les urgències a la ciutat i el servei de farmàcia de guàrdia per a les 24 hores

TREBALL DECENT I LLUITA CONTRA L’ATUR

Destinarem més recursos a programes d’inserció laboral per a persones en situació d’atur de llarga durada.

L’oferta formativa del Servei Local d’Ocupació s’orientarà a que les persones en atur adquireixin competències i habilitats, que estiguin d’acord amb les noves necessitats productives

ACCÉS I PERMANÈNCIA EN UN HABITATGE DIGNE

Desenvoluparem el II Pla Local d’Habitatge, que suposarà més habitatge de lloguer social i assequible, així com de protecció oficial i tutelada..

Promocionarem la gestió cooperativa i d’altres formes socials d’accés a l’habitatge

Impulsarem la rehabilitació dels edificis plurifamiliars i habitatges per fer-los més accessibles i sostenibles i modificarem la regulació urbanística i els ajuts per fer més fàcil la instal·lació d’ascensors en els edificis plurifamiliars.

4.GENERADOR D’IGUALTAT

PERSONES AMB CAPACITATS DIVERSES  

Exigirem a les empreses que contractin amb l’Ajuntament el compliment de l’obligació legal d’integrar laboralment en les seves plantilles un mínim del 2% de persones amb capacitats diverses i reservarem part de la contractació pública municipal per a  Centres Especials de Treball i Empreses d’Inserció

Executarem totalment el Pla local d’Accessibilitat Universal, que comporta l’eliminació de tots els obstacles físics o comunicatius  a l’espai públic i activarem el Protocol que obliga a l’Ajuntament a consultar a les associacions representatives de la diversitat funcional cada inversió que es faci al mateix.Treballarem per l’eliminació de barreres arquitectòniques i la millora de l’accessibilitat en els edificis privats.

IGUALTAT DE GÈNERE I DIVERSITAT SEXUAL (LGTBI)

Impulsarem la incorporació de la perspectiva de gènere a tota l’acció municipal, aplicant l’Ajuntament el Pla d’Igualtat i exigint que també ho facin les empreses que contractin amb ell.

Establirem una atenció especial a les persones, que així ho requereixin, en raó a garantir la seva lliure orientació sexual i atendre la diversitat de la seva identitat psicosexual

ATENCIÓ A LA GENT GRAN

Reforçarem els serveis de l’atenció domiciliària

Incrementarem el servei de teleassistència

Construirem habitatges tutelats i autogestionades per a gent gran

Crearem la Xarxa Acompanyem  amb l’objectiu de detectar, acompanyar i ajudar aquelles persones que viuen soles.  

JOVENTUT

Oferirem alternatives d’ocupació o formació per a col·lectius de joves amb dificultats formatives, mitjançant el programa de garantia juvenil i impulsarem un servei d’acompanyament personalitzat i de recerca activa de feina.

Recollirem les propostes d’actuació i projectes en matèria juvenil i les sotmetrem a consulta entre els joves, per portar a terme les que assolien mes suport, també decidirem conjuntament amb el col·lectiu d’usuaris del Casal de Joves els seus continguts.

5.FOMENT DE LES OPORTUNITATS

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

Adaptarem la normativa urbanística dels nostres polígons industrials per atendre millor els nous requeriments de l’activitat econòmica.

Actuarem de forma activa per aconseguir la instal·lació d’equipaments hotelers amb dimensions i qualitat suficient per respondre a la demanda existent.

Reforçarem les campanyes promocionals per impulsar el comerç de proximitat

DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA AGROALIMENTÀRIA

Impulsarem l’increment de la qualitat i de la producció agroalimentària del Parc Agrari i contribuirem a la coexistència i complementarietat entre l’activitat agrícola professional i no professional.

FOMENT DE L’ECONOMIA COOPERATIVA, SOCIAL I SOLIDÀRIA

Reforçarem els serveis i programes de suport a les  cooperatives, societats anònimes laborals i entitats del tercer sector.

6.SOSTENIBLE

EDIFICIS PÚBLICS I VIA PÚBLICA

Farem mes sostenibles els equipaments i edificis municipals aplicant les auditories energètiques que s’han realitzat.

RECOLLIDA SELECTIVA, REDUCCIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS

Impulsarem un pla amb l’objectiu de reduir la generació de residus, el seu reciclatge o reutilització, amb especial atenció a la contenció dels de caràcter alimentari i incrementar la recollida selectiva..

MOBILITAT

Millorarem la mobilitat i connectivitat de la ciutat amb transport públic i privat cercant  la  prolongació de la línia exprés E-30 des de Mas Lluí fins a l’Estació,  la implantació del carril Bus per la B-23, la connexió directa de l’Avinguda del Sol amb la B-23, en sentit Molins de Rei, i afavorint una sortida rapida mitjançant Mas Lluí Sant Just.

Implantarem els camins escolars segurs, d’acord amb la comunitat educativa.

Completarem la xarxa de carrils bici segregats, connectant-los amb les poblacions veïnes.

Farem més segures les voreres, baixant a la calçada els nous vehicles personals de transport (bicicletes i patinets elèctrics).

FISCALITAT VERDA

Ampliarem les bonificacions i exempcions fiscals en el IBI, per la instal·lació de sistemes d’aprofitament energètic i en el impost de vehicles per als models menys contaminants.

ACTIVITAT PRODUCTIVA AMBIENTALMENT SOSTENIBLE

Impulsarem la creació de nous llocs de treball “verds” en activitats ambientalment sostenibles

Revisarem les ordenances de construcció per fomentar que les noves construccions en el nostre municipi incorporin criteris de disseny i construcció bioclimàtics

7.EQUITATIU

PROGRESSIVITAT FISCAL

El tipus actual d’IBI no pujarà durant tot el mandat

Millorarem la progressivitat de les taxes i preus públics afavorint una major justícia social i estudiarem on més aplicar-les .

8.PARTICIPATIU, ACTIU I CREATIU

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Farem efectiu durant aquest mandat l’increment de la participació ciutadana (de forma col·lectiva o individual) aprovat en el nou reglament, com les consultes populars a iniciativa de la ciutadania  i per decidir el destí del  10% de les inversions anuals.

CULTURA

Donarem suport a les nostres entitats i associacions culturals com agents transformadors de la convivència i suport imprescindible de la cohesió social

Crearem un centre d’interpretació cultural, artística i històrica de la ciutat.

Facilitarem espais destinats a allotjar els projectes artístics de grups o persones que després tinguin un retorn a la ciutat

ESPORTS

Invertirem en la millorar els equipaments esportius: Ampliant les instal·lacions del Complex de Piscines, fent una profunda revisió en el Pavelló Esportiu Juan Carlos Navarro, adequant  l’espai de la pista situada al costat del cementiri per dedicar-lo a la pràctica d’esports federats i renovant la gespa artificial dels camps de futbol.

Promourem i donarem suport a l’esport escolar

Potenciarem el desenvolupament d’esport femení en totes les especialitats federades que tenim.

Treballarem per ser una seu de l’E-Sport.•

9.CÍVIC, COHESIONAT i ACOLLIDOR

Crearem un equip estable d’educadors de barri.

Impulsarem la Xarxa Sant Feliu Ciutat Acollidora adaptant-la als nous perfils de les persones immigrants que arriben a la ciutat (refugiats, asilats i menors no acompanyats).

10.AMB UNA ADMINISTRACIÓ OBERTA, TRANSPARENT I INNOVADORA

Tots els serveis municipals comptaran al final del mandat amb la seva carta de serveis, on es fixaran les condicions, garanties per a la prestació del servei i els terminis màxims resposta de l’Ajuntament

S’informarà en tot moment i a cada persona de l’estat de la tramitació dels seus expedients i sol·licituds, mitjançant la Carpeta de la Ciutadania.